5. Национална програма „Успяваме заедно“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5;

Национална програма „Успяваме заедно“

Класиране на оценените от РУО проекти, с които детските градини кандидатстват за финансиране по Националната програма „Успяваме заедно” (публикувано на 09.08.2019 г.)

Проектосписъци на класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения на детските градини по Национална програма „Успяваме заедно”

Възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски, може да изпращане на електронен адрес: [email protected]

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Ваня Трайкова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 443; е-mail: [email protected]


GoTop