9. Национална програма „Заедно за всяко дете“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


9. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 9;

Национална програма „Заедно за всяко дете“

Писмо № 9105-223/26.06.2019 г. относно изпълнението на НП „Заедно за всяко дете“ – 2018 за учебната 2018/2019 година

Списък на одобрените за финансиране заявки по модул 1 „Екипи за обхват“, дейност 1 “Подпомагане на екипите“ от НП „Заедно за всяко дете“ – 2018 година

Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“

Лица за контакт:
Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 735, e-mail: [email protected]
Павлина Вълева – експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 565, e-mail: [email protected]


Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“

Oтчет за изразходваните средства по модул 1

Списък на класираните заявки за финансиране по Модул 1 „Подпомагане на екипите“ от Национална програма „Заедно за всяко дете“ -2019 година

Заявка за oсигуряване финансирането за екипите за обхват от област …

Заявка за планираните разходи

Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа за обхват

Краен срок за подаване на заявленията за участие по модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ от РУО – 09.05.2019 г.


Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“

Oтчет за изразходваните средства по модул 2

Списък на класираните училища и детски градини за финансиране по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от НП „Заедно за всяко дете“ – 2019 година

Заявка за финансиране

Краен срок за подаване на заявленията за участие по модул 2 „ Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от училища/детски градини – 29.05.2019 г.

Всички заявки по НП „Заедно за всяко дете“ се приемат в МОН на ел. адрес: [email protected].


GoTop