11. НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ съгласно приложение № 11

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“


Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Списък на държавните училища с обхвата на дейности, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ (публ. 04.09.2020 г.)

Сайт за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към МОН: https://np.mon.bg.

Формуляр за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата и министъра на младежта и спорта


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Константин Бояджиев – младши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, e-mail: [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, e-mail: [email protected];
Тодор Петров – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, e-mail: [email protected].


Модул II „Сигурност в училище“ (публ. 24.07.2020 г.)

От 24.07.2020 г. стартира процедура за кандидатстване по модул „Сигурност в училище“.

Кандидатстването за държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), държавните училища в системата на Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование става чрез онлайн платформата на МОН за кандидатстване по националните програми – https://np.mon.bg.

Срок за кандидатстване: до 25.08.2020 г. включително.

При кандидатстване по модул „Сигурност в училище“ не се допускат проектни предложения на второстепенни разпоредители с бюджет, които през предходните две години са получили средства по националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, модул „Сигурност в училище“.

Списък на одобрените проектни предложения по Модул ІІ „Сигурност в училище“ (публ. 16.10.2020 г.)


Ръководител:
инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, [email protected]

Лица за контакт:
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 029217734, [email protected];
Цветанка Иванова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 029217757, [email protected];
Шенай Мюмюн – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 029217642, [email protected].

GoTop