17. НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“

17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ съгласно приложение № 17

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“

(публ. 11.05.2020 г.)


Документи: (публ. 02.06.2020 г.)

  1. Формуляр за кандидатстване;
  2. Декларация;
  3. Контролен лист;
  4. Ръководство за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 13.07.2020 г.


Ръководител: Мануела Радева – директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), тел.: 029804302, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Лало Каменов – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 029804302, e-mail: [email protected]
Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 029804302, e-mail: [email protected]
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 029804302, e-mail: [email protected]

GoTop