18. НП „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“

18. Национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ съгласно приложение № 18

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“


А) Модул „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни предмети на чужд език“ (публ. 13.05.2020 г.)

Учебни помагала за обучение по общообразователни предмети на чужд език (публ. 06.01.2021 г.)

Приложение № 2 – Списък на училищата – координатори на авторските колективи, които ще изготвят учебни помагала по модул „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни предмети на чужд език” (публ. 09.07.2020 г.)

Формуляр за кандидатстванe за разработване на учебното помагало по чужд език (публ.13.05.2020 г.)

Срок за подаване на формуляр за кандидатстване по модула: до 15 юни 2020 г.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174758, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Мариана Нешева – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174770, e-mail: [email protected];
Станка Шейнова – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174769, e-mail: [email protected];
Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174768, e-mail: [email protected].


Б) Модул „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала за професионално образование и обучение“ (публ. 27.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по модула: 29 юни 2020 г.

Заповед № РД09-1668/05.08.2020 г. за участие във втори етап на оценка следните професионални гимназии и проекти на учебни помагала за професионално образование и обучение (публ. 05.08.2020 г.)

Правила за разглеждане и оценяване на проекти (публ. 05.08.2020 г.)

Методика за оценяване на проектите по процедура за подбор (публ. 05.08.2020 г.)

Списък с одобрените за финансиране учебни помагала по модул „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала за професионално образование и обучение“ (публ. 04.12.2020 г.)


Лица за контакт:
Маргарита Гатева – началник отдел „Съдържание на професионалното образование и обучение“ в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 029217425, e-mail: [email protected]
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 029217485, e-mail: [email protected]
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 029217797, e-mail: [email protected]


Модул В) „Разработване на учебни помагала за обучението на ученици със специални образователни потребности и методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание“ (публ. 11.05.2020 г.)

Списък на класираните предложения за разработване на проекти на учебни помагала и на проекти на методически ръководства по модул „Разработване на учебни помагала за обучението на ученици със специални образователни потребности и методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание (публ. 09.07.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване за разработване на учебни помагала (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване за разработване на методически ръководства (публ. 11.05.2020 г.)

Срокът за подаване на формулярите за кандидатстване е до 11.06.2020 г включително.


Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217437, е-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217400, е-mail: [email protected];
Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217720, e-mail: [email protected];
Благовеста Борчева – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217401, e-mail: [email protected]


GoTop