20. НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”

Решение № 880 на Министерския съвет от 03 декември 2020 г. за одобряване актуализация на Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” (публ. 09.12.2020 г.)

20. Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” съгласно приложение № 20

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”


А) Модул „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“ (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Класирани проектни предложения на ЦПЛР за кабинет в избрано направление (публ. 11.08.2020 г.)

Класирани проектни предложения на ЦПЛР за дигитален планетариум (само за астрономически обсерватории с планетариуми) (публ. 11.08.2020 г.)


Б) Модул „Подкрепа на учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО – ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища“ (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Класирани проектни предложения на ЦПЛР – общежития (публ. 11.08.2020 г.)


В) Модул „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и училища“ (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Класирани проектни предложения (публ. 11.08.2020 г.)


Срокът за подаване на проектните предложения по 3-те модули е до 01.06.2020 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217437, е-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217440, е-mail: [email protected];
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217435, e-mail: [email protected];
Анелия Йотова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217491, e-mail: [email protected].


GoTop