3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


A) Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ (публ. 26.05.2020 г.)

Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Списък на училищата, одобрени за финансиране по модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“ (публ. 17.07.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по Дейност 1: 19 юни 2020 г.

Лица за контакт:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected];
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 424, e-mail: [email protected];
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected].


Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по Дейност 2: 19 юни 2020 г.

Лица за контакт:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected];
Маргарита Гатева – началник отдел „Съдържание на професионалното образование и обучение“ в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 425, e-mail: [email protected];
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected].


Б) Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ (публ. 26.05.2020 г.)

Актуализиран списък на класирани училища за финансиране по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“ (публ. 08.07.2020 г., акт. 12.08.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване (акт.05.06.2020 г.)

Декларация


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 746; 02 9217 446, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Георги Георгиев – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 581, e-mail: [email protected];
Весислава Панджерова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 492, e-mail: [email protected].


В) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация


Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 01.06.2020 г. вкл.

Списък с класираните за финансиране проектни предложения за начален етап (публ. 04.08.2020 г.)
и
Списък с класираните за финансиране проектни предложения за прогимназиален етап (публ. 04.08.2020 г.)


Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 437, е-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 440, е-mail: [email protected];
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected];
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 631, e-mail: [email protected].


Г) Модул „Културните институции като образователна среда“ (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 26.05.2020 г.)

Регламент на Националния конкурс за най-добър урок в културна институция, музей или галерия (публ. 19.06.2020 г.)

Програма за дейности за учебната 2020 – 2021 година на Националния център „Музейно училище” към Националния музей на образованието – Габрово (публ. 19.06.2020 г.)

Списък на училищата, одобрени за участие в НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020, модул „Културните институции като образователна среда“ (публ. 07.10.2020 г.)

Резултати от Националния конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна институция, музей или галерия през 2019 г. (публ. 07.10.2020 г.)

  • Първо място – Светла Баджакова, ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора;
  • Второ място – Васка Белчовска-Неделчева, ПГСС „Никола Пушкаров“, град Попово;
  • Трето място – Гюлджан Дауд, СУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Момчилград и Добрин Пелтеков, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, град Велико Търново.

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 029217746; 029217446; e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Радостина Николова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 029217743;
е-mail: [email protected]
Галя Георгиева-Магаранова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 029217452;
е-mail: [email protected]


Д) Модул „Библиотеките като образователна среда“ (публ. 13.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Приложение

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: до 18 юни 2020 г.

Списък на класираните за финансиране училища по модул „Библиотеките като образователна среда“ (публ. 19.08.2020 г.)


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174758, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174768, e-mail: [email protected];
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174760, e-mail: [email protected];
Мария-Магдалена Миланова – специалист в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174750, e-mail: [email protected].


Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (публ. 29.05.2020 г.)

Списък на училищата с одобрените дейности по Модул Е „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (публ.14.07.2020 г.)

Списък на детските градини с одобрените дейности по Модул Е „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (публ.14.07.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация за осигуряване на съфинансиране

Сайт за отчитане на изпълнението на дейностите – за детски градини и училища https://np.mon.bg/


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Константин Бояджиев – младши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, e-mail: [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, e-mail: [email protected];
Тодор Петров – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, e-mail: [email protected].

GoTop