4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

4. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ съгласно приложение № 4

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“


Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ (публ. 27.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Проектосписък на класираните и на недопуснатите до класиране проектни предложения по модул 1 (публ. 14.09.2020 г.)

Окончателен списък на класираните училищни проекти за учебната 2020-2021 година по модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио” (публ. 01.10.2020 г., акт. 20.10.2020 г.)

Срок за предложения и отстраняване на технически пропуски до 18.09.2020 г. вкл.


Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ (публ. 27.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Проектосписък на класираните и на недопуснатите до класиране проектни предложения по модул 2 (публ. 14.09.2020 г.)

Окончателен списък на класираните училищни проекти за учебната 2020-2021 година по модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ (публ. 01.10.2020 г., акт. 20.10.2020 г.)

Срок за предложения и отстраняване на технически пропуски до 18.09.2020 г. вкл.


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“
Лица за контакт:
Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“;
Любка Стоименова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.

GoTop