7. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 7

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Ръководител:

инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Стела Колева – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02/92 17 459, e-mail: [email protected]
Лилия Йосифова-Стоянова – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02/92 17 717, e-mail: [email protected]

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2020 г. (публ. 18.08.2020 г.)

От 18.08.2020 г. (вторник) стартира заявяването на средства за електронни дневници и интернет свързаност на училищата по НП ИКТ 2020 г. чрез онлайн платформата – https://np.mon.bg/.

Училищата могат да заявяват средствата за:
електронен дневник – в срок до 15.09.2020 г. включително;
средства за Интернет – в срок до 15.09.2020 г. включително.

Всички училища, заявили средства, ще получат финансиране диференцирано в зависимост от броя на учениците.

Обръщаме внимание, че със заявяването на средства за електронен дневник по НП ИКТ за 2020 г. училищата се задължават да закупят и използват права за електронен дневник, който да отговаря на минималните изисквания за функционалност – Приложение 1.а – Задължителни изисквания към електронните дневници. (публ. 18.08.2020 г.)

Училища, получили средства за електронен дневник по НП ИКТ 2019 г., които към края на учебната година (до 14.09.2020 г.) не са прикачили електронен дневник в PDF формат в НЕИСПУО, няма да бъдат финансирани!

Кандидатстването на училищата по Етап 1 от позициите за хардуерно оборудване – „ЕТАП 1 – кандидатстване за интерактивни дисплеи“ е отворен от 18.08.2020 до 04.09.2020 г. включително.

Кандидатстването на детските градини за мултимедийно оборудване и хардуер стартира също от 18.08.2020 г. и е със срок до 15.09.2020 г. включително.

Списък на училищата, класирани за интерактивни дисплеи по НП ИКТ 2020 (публ. 15.09.2020 г.)

Списък на училищата, класирани за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи по НП ИКТ 2020 (публ. 15.09.2020 г.)

Списък на училищата, ЦСОП, ЦПЛР, класирани за получаване на средства за електронен дневник по НП ИКТ 2020 (публ. 02.11.2020 г.)

Списък на училищата, ЦПЛР и ЦСОП, които ще получат средства за Интернет свързаност (публ. 02.11.2020 г.)

Списък на училищата, които ще получат средства за софтуер за професионално обучение (публ. 02.11.2020 г.)

Списък на училищата, класирани за компютърна и периферна техника – етап 2 (публ. 02.11.2020 г.)

Списък на детските градини, които ще получат компект интерактивна дъска и късофокусен проектор (публ. 02.11.2020 г.)

Списък на детските градини, които ще получат преносим компютър (публ. 02.11.2020 г.)

Спъсък на училищата, одобрени за предоставяне на средства за допълнително оборудване – Wi-Fi (публ. 03.11.2020 г.)

Списък на училищата, класирани за допълнителна техника, по НП ИКТ 2020 (публ. 29.01.2021 г.)

GoTop