9. НП „Заедно за всяко дете“

9. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 9;

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Заедно за всяко дете“

Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“

Лица за контакт:
Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217735, e-mail: [email protected];
Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217426, e-mail: [email protected];
Катя Никова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217542, e-mail: [email protected].


Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ (публ. 22.05.2020 г.)

Списък на класираните заявки от училищата за финансиране (публ. 24.06.2020 г.)

Списък на класираните заявки от РУО за финансиране (публ. 24.06.2020 г.)


Заявка за планираните разходи

Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа

Отчет за изразходваните средства

Заявка за осигуряване финансирането за екипите за обхват за РУО

Документите по двата модула се изпращат на ел. поща: [email protected]

Краен срок за подаване на заявките в МОН по Модул 1 – 04.06.2020 г.


Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ (публ. 22.05.2020 г.)

Списък на класираните заявки от училищата и детскте градини и признатите разходи по Модул 2 – „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ (публ. 09.07.2020 г.)


Заявка за финансиране (27.05.2020 г.)

Отчет за изразходваните средства

Документите по двата модула се изпращат на ел. поща: [email protected]

Краен срок за подаване на заявките в МОН по Модул 2 – 30.06.2020 г.

GoTop