11. НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ съгласно приложение № 11

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“


Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ (публ. 23.03.2021 г.)

Списък на одобрените за финансиране държавни училища (публ. 02.06.2021 г.)

Сайт за кандидатстване за второстепенни разпоредители с бюджет към МОН: https://np.mon.bg/

Формуляр за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата и министъра на младежта и спорта (публ. 24.03.2021 г.)


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Константин Бояджиев – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 550, e-mail: [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 7 652, e-mail: [email protected];
Тодор Петров – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, e-mail: [email protected].


Модул „Сигурност в училище“ (публ. 23.03.2021 г.)

От 08.09.2021 г. стартира процедура за кандидатстване по модул „Сигурност в училище“.

Кандидатстването за държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), държавните училища в системата на Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование става чрез онлайн платформата на МОН за кандидатстване по националните програми – https://np.mon.bg.

По Модул II „Сигурност в училище“ е одобрена нова дейност ІV. „Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете и изходите на ученическите общежития към държавните училища.“

За тази дейност не се кандидатства и се реализира във всички ученически общежития към държавните училища, в които няма функционираща система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение на входовете и изходите в специализиран център. Осъществяването ѝ ще бъде чрез възлагане на дейностите от страна на Министерството на образованието и науката.

Срок за кандидатстване: до 30.09.2021 г. включително.

При кандидатстване по модул „Сигурност в училище“ не се допускат проектни предложения на второстепенни разпоредители с бюджет, които през предходните две години са получили средства по националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, модул „Сигурност в училище“.

Списък на одобрените проектни предложения по Модул ІІ „Сигурност в училище“ (публ. 10.11.2021 г.)


Ръководител:
инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 02 9217 734, e-mail: [email protected];
Цветанка Иванова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 029 217 757, e-mail: [email protected];
Шенай Мюмюн – експерт, координатор на информационни технологии в дирекция ИКТ, тел.: 02 9217 642, e-mail: [email protected].

GoTop