17. НП „Без свободен час“

17. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 1;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Без свободен час“


Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“


Модул 1. „Без свободен час в училище“ и Модул 2. „Без свободен час в детската градина“

Списък на общинските и държавните училища, детските градини и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“ – модул 1, за периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г., утвърдени със Заповед № РД 09-4886/07.12.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2021 г.)

Списък на общинските и държавните училища, детските градини и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“ – модул 2, за периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г., утвърдени със Заповед № РД 09-4886/07.12.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2021 г.)

Списък на детските градини, на общинските и държавните училища и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2021 г., за периода 01.11.2020 г. до 30.06.2021 г., утвърден със Заповед № РД 09 – 3133/11.10.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.10.2021 г.)

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия (публ. 09.04.2021 г.)

Справка – декларация (публ. 09.04.2021 г.)

Карта за мониторингово посещение (публ. 09.04.2021 г.)

Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“

Списък на общинските и държавните училища, детските градини и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“ – модул 3, за периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г., утвърдени със Заповед № РД 09-4886/07.12.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2021 г.)

Карта за мониторингово посещение (публ. 15.11.2021 г.)

Списък на детските градини, на общински и държавни училища и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, модул 3 – 2021 г., за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., утвърден със заповед № РД09-3133/11.10.2021 г. на министъра на образованието и науката

Заявление за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС (публ. 09.04.2021 г.)


Лица за контакти:
Мариана Лозанова – началник на отдел в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 749, e-mail: [email protected]
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 449, e-mail: [email protected]
Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел. 02 9217 426, e-mail: [email protected]

GoTop