19. НП „Професионално образование и обучение“

19. Национална програма „Професионално образование и обучение“ съгласно приложение № 3;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Професионално образование и обучение“


Ръководител: Мария Тодорова директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 779, e-mail: [email protected]


Модул А „Модернизиране на материално-техническата база“

Списък с одобрените за финансиране проекти (публ. 17.06.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 05.04.2021 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 10.05.2021 г. вкл.


Лица за контакт:
Магдалена Станулова – началник на отдел в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected];
Ваня Тивидошева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 424, e-mail: [email protected];
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected].


Модул Б „Модернизиране на учебното съдържание“

Формуляр за кандидатстване (публ. 05.04.2021 г.)


Лица за контакт:
Маргарита Гатева – началник отдел в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 425, e-mail: [email protected];
Магдалена Станулова – началник на отдел в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected];
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected];
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected].


Модул В „Разработване на електронни учебни помагала“

Наименование на проекта на учебно помагало

1.1. Технология на хотелиерското обслужване – част I
1.2. Технология на хотелиерското обслужване – част II
2. Осветление
3. Безопасност на храните
4. Конструиране и моделиране на облеклото
5. Технически средства за автоматизация
6. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
7. Съвременни тенденции във фризьорството


Заповед № РД09-1167/02.06.2021 г. за определяне за участие във втори етап на оценка ПГ и проекти на учебни помагала за професионално образование и обучение (публ. 10.06.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 05.04.2021 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 11.05.2021 г. вкл.

Методика за оценяване на проектите по процедура за подбор (публ. 21.04.2021 г.)

Правила за разглеждане и оценяване на проекти по процедура за подбор (публ. 21.04.2021 г.)


Лица за контакт:
Маргарита Гатева – началник отдел в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 425, e-mail: [email protected];
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected];
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected];
Лилия Тиркова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected].


Модул Г „Квалификация на педагогическите специалисти в професионалното образование“

Лица за контакт:
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected];
Жулиян Гочев – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 424 1144, e-mail: [email protected];
Полина Златарска – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 706, e-mail: [email protected].

GoTop