20. НП „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците …“

20. Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 4;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“


Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 437, е-mail: [email protected]


Модул А) Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“ (публ. 02.04.2021 г.)

Декларация
Формуляр – Приложение № 1
Бюджет – Приложение № 2


Списък с класираните за финансиране проектни предложения за 2021 г. по модул А (публ. 09.07.2021 г.)


Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 440, е-mail: [email protected];
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected].

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 26.04.2021 г. вкл.


Модул Б) „Подкрепа на учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО – ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища“ (публ. 02.04.2021 г.)

Декларация
Формуляр

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 26.04.2021 г. вкл.


Списък с класираните за финансиране проектни предложения за 2021 г. по модул Б (публ. 09.07.2021 г.)


Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 440, е-mail: [email protected];
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected].


Модул В) „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и училища“ (публ. 02.04.2021 г.)

Декларация
Формуляр

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 26.04.2021 г. вкл.


Списък с класираните за финансиране проектни предложения за 2021 г. по модул В (публ. 09.07.2021 г.)


Лицe за контакт:
Анелия Йотова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 491, е-mail: [email protected].


Модул Г) „Електронна платформа за допълнителната подкрепа за личностно развитие“ (публ. 02.04.2021 г.)

Декларация
Формуляр

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 26.04.2021 г. вкл.

Лица за контакт:
Благовеста Борчева – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 401, е-mail: [email protected];
Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 720, е-mail: [email protected].


GoTop