6. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

6. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 6

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


Ръководител: Борис Герасимов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:

Стела Колева – експерт, координатор на информационни технологии, дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, тел.: 02 9217 459, e-mail: [email protected];
Лилия Дамянова – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, тел.: 02 9217 717, e-mail: [email protected];
Антон Петров – системен администратор IV степен, дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, тел.: 02 9217 458, e-mail: [email protected].

(публ. 16.04.2021 г.)

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021 г.

От 20.04.2021 г. (вторник) стартира кандидатстването по НП ИКТ 2021 г. чрез онлайн платформата – https://np.mon.bg/.

Училищата могат да кандидатстват за хардуерно оборудване в периода от 20.04.2021 до 28.04.2021 г. включително.

Детските градини могат да кандидатстват за мултимедийно оборудване и хардуер в периода от 20.04.2021 до 28.04.2021 г. включително.

Общините кандидатстват за средства за електронни дневници за всички детски градини на територията на съответната община, включително и тези на делегиран бюджет, в периода от 22.04.2021 до 07.05.2021 г. включително.

Обръщаме внимание, че със заявяването на средства за електронен дневник по НП ИКТ за 2021 г. училищата, ЦПЛР, ЦСОП и общините се задължават да закупят права за електронен дневник, който да отговаря на минималните изисквания за функционалност – Приложение 1.а/б – Задължителни изисквания към електронните дневници.

(публ. 27.05.2021 г.)

От 28.05.2021 до 11.06.2021 г. включително училищата, които не са получавали досега средства по НП ИКТ за изграждане на безжични локални мрежи (Wi-Fi), ще могат да кандидатстват за средства за изграждане на безжични локални мрежи (Wi-Fi).

От 20.08.2021 до 10.09.2021 г. включително училища, ЦПЛР и ЦСОП ще могат да заявяват средства за електронен дневник.

От 20.08.2021 до 10.09.2021 г. включително училищата ще могат да заявяват средства за Интернет свързаност.

От 25.08.2021 до 15.09.2021 г. включително професионалните гимназии с професии, в които обучението със специализиран софтуер е включено в учебния план или учебната програма ще могат да кандидатстват за средства за софтуер за професионално обучение.

Училища, получили средства за електронен дневник по НП ИКТ 2020 г., които към края на учебната година (до 14.09.2021 г.) не са прикачили електронен дневник в PDF формат в НЕИСПУО, няма да бъдат финансирани!

Списък на училищата, класирани за интерактивни дисплеи (публ. 11.05.2021 г.)

Списък на детските градини, които ще получат компект интерактивна дъска и късофокусен проектор (публ. 11.05.2021 г.)

Списък на детските градини, които ще получат преносим компютър (публ. 11.05.2021 г.)

С ПМС № 191 от 26 май 2021 г. са одобрени допълнителни трансфери, разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейност 6.4. „Внедряване на: образователни електронни ресурси, софтуер за професионално обучение и електронен дневник и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес“ по НП ИКТ 2021. (публ. 28.05.2021 г.) – Списък с разпределение на средствата за екетронен дневник на детските градини по общини

Класираните общини могат да прикачват документи в онлайн платформата – https://np.mon.bg/.

Списък на училищата, одобрени за предоставяне на средства за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи (публ. 28.06.2021 г.)

С ПМС № 256 от 28 юли 2021 г. са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, дейност 6.6. „Изграждане/доизграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование и изграждане на нови Wi-Fi зони“ (публ. 03.08.2021 г.)

Списък на училищата, ЦСОП, ЦПЛР, класирани за получаване на средства за електронен дневник по НП ИКТ 2021 (публ. 02.11.2021 г.)

Списък на училищата, ЦПЛР и ЦСОП, които ще получат средства за Интернет свързаност (публ. 02.11.2021 г.)

Списък на училищата, които ще получат средства за софтуер за професионално обучение (публ. 02.11.2021 г.)

Списък на училищата, които ще получат универсални шкафа за зареждане на техника (публ. 05.01.2022 г.)

GoTop