8. НП „Заедно за всяко дете“

8. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 8

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Заедно за всяко дете“


Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“

Списък на класираните заявки от РУО за финансиране (публ. 27.05.2021 г.)

Списък на класираните заявки от училищата и детските градини по Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ (публ. 27.05.2021 г.)


Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“

Списък на класираните заявки от училищата и детските градини (публ. 21.06.2021 г.)


Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“

Лица за контакт:
Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 735, e-mail: [email protected];
Мария Петкова – главен експерт в отдел „Организационни дейности“, тел.: 029217 792, e-mail: [email protected];
Катя Никова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 542, e-mail: [email protected].

GoTop