10. НП “Бизнесът преподава“

10. Национална програма „Бизнесът преподава“ съгласно приложение № 10

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Бизнесът преподава“

Ръководител:
Камелия Шарабова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9198 860, e-mail: [email protected]

Лица за контакти:
Жулиян Гочев – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 425, e-mail: [email protected];
Полина Златарска – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 706, e-mail: [email protected].


Модул 1 „Бизнесът в училище“

Списък на училищата, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ 2022 (публ. 17.11.2022 г.)

Срок за кандидатстване: Кандидатства се от 01 юли до 30 септември 2022 година през електронната платформа: https://np.mon.bg.


Модул 2 „Учители в предприятия“

Списък на училищата, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ 2022 (публ. 17.11.2022 г.)

Срок за кандидатстване: Кандидатства се от 01 юли до 30 септември 2022 година през електронната платформа https://np.mon.bg.

ВАЖНО! Допустими бенефициенти и по двата модула са всички български общински и държавни училища, които осъществяват обучение от I до XII клас, както и Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).

Фирмите, желаещи да се включат като партньори на училищата и ЦПЛР при изпълнението на проектите, трябва да се свържат с ръководителя на програмата за получаване на достъп до платформата на програмата.

Задължително е да бъде приложен договор за партньорство с работодател, който е регистриран в платформата на програмата.

GoTop