12. НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

12. Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ съгласно приложение № 12

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Подпомагане на общините за за образователна десегрегация“

  1. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1);
  2. Декларация (Приложение 2);
  3. Списък на децата и/или учениците, за които ще бъде осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното място за учебната 2022/2023 година (Приложение 3);
  4. Списък на децата в задължително предучилищно образование и/или на учениците до VII клас, за които ще бъдат осигурени учебни пособия и материали за учебната 2022/2023 година (Приложение 4);
  5. Контролен лист (Приложение 5);
  6. Ръководство за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.07.2022 г.


Лица за контакт:
Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, e-mail: [email protected], тел.: 0877 649 391
Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, e-mail: [email protected], тел.: 0879 814 170
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, e-mail: [email protected], тел.: 0879 814 169

GoTop