13. НП „Без свободен час“

13. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 13;

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Без свободен час“


Ръководител: Мариана Лозанова – директор на дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 553, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Елена Витанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол”, тел.: 02/ 9217 429, e-mail: [email protected];
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол”, тел.: 02/ 9217 749, e-mail: [email protected].Модул 1. „Без свободен час в училище“ и Модул 2. „Без свободен час в детската градина“:

Списък на училищата и центровете за специална образователна подкрепа за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час” за 2022 г., Модул 1, за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г.,утвърден със заповед № РД09-5822/ 01.12.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 02.12.2022 г.)

Списък на детските градини за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час” за 2022 г., Модул 2, за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г., утвърден със заповед № РД09-5822/ 01.12.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 02.12.2022 г.)

Списък на училищата и детските градини, които следва да възстановят средства по Националната програма „Без свободен час“ за 2022 г., утвърден със заповед № РД09-5822/ 01.12.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 02.12.2022 г.)


Списък на училищата и центровете за специална образователна подкрепа за финансиране от бюджета на НП „Без свободен час”, 2022 г., Модул 1 за периода от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г. (публ. 23.09.2022 г.)

Списък на детските градини за финансиране от бюджета на НП „Без свободен час”, 2022 г., Модул 2 за периода от 01.11.2021 г. до 30.06.2022 г. (публ. 23.09.2022 г.)


Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия;

Справка – декларация за възнаграждение на учител за реално взетите учебни/астрономически часове по Националната програма „Без свободен час”

Карта за мониторингово посещение.

Декларация за демаркация по т.13.1 от Националната програма „Без свободен час” за 2022 година.


Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“:

Списък на училищата, центровете за специална образователна подкрепа и детските градини за финансиране от бюджета на НП „Без свободен час”, 2022 г., Модул 3 за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. (публ. 23.09.2022 г.)


Заявление за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС;

Карта за мониторингово посещение;

Декларация за демаркация по т.13.1 от Националната програма „Без свободен час” за 2022 година.

GoTop