15. НП „Професионално образование и обучение“

15. Национална програма „Професионално образование и обучение“ съгласно приложение № 15;

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Професионално образование и обучение“

Ръководител: Ваня Тивидошева – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 779, e-mail: [email protected]


Модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Списък на одобрените за финансиране проекти (публ. 01.08.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 30.05.2022 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула – 17.06.2022 г. вкл.


Лица за контакт:
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected]
Златка Иванова – старши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 786, e-mail: [email protected]
Магдалена Анчева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected]


Модул 2 „Модернизиране на учебното и изпитно съдържание“

Заповед № РД09-3457/01.07.2022 г. за възлагане на организирането и разработването на учебна документация и национални изпитни програми по модул 2 „Разработване на учебно и изпитно съдържание“ (публ. 04.07.2022 г.)

Правила за условията и реда за разработване и актуализиране на типови учебни планове по специалности от професии за професионална подготовка, на учебни програми и на национални изпитни програми за професионално образование и обучение (публ. 01.06.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 01.06.2022 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула – 17.06.2022 г. вкл.


Лица за контакт:
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected]
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected]
Лилия Тиркова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected]
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected]
Златка Иванова – старши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 786, e-mail: [email protected]

GoTop