16. НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

16. Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ съгласно приложение № 16

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“


Модул 1 „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, центрове за превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици и астрономически обсерватории и планетариуми, и в НДД – специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗПУО“

Таблица с извършеното класиране по Националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, Модул 1 – Приложение 1 (публ. 22.08.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 27 юни 2022 г. вкл.


Лица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.:02 9217 491, е-mail: [email protected];
Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.:02 9217 720, е-mail: [email protected]


Модул 2 „Осигуряване на съвременна специализирана среда в специализирани обслужващи звена – РЦПППО и ДЛЦ, гр. София, чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“

Таблица с извършеното класиране по Националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, Модул 2 – Приложение 2 (публ. 22.08.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 27 юни 2022 г. вкл.


Лица за контакт:
Благовеста Борчева – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 401, е-mail: [email protected];
Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 400, е-mail: [email protected]

GoTop