3. НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ съгласно приложение № 3

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“


Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

Класирани училища, кандидатствали по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ за 2022 г., модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“ (публ. 01.08.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 01.06.2022 г.)

Декларация (публ. 01.06.2022 г.)


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Иван Димитров – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 569, e-mail: [email protected];
Весислава Панджерова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 492, e-mail: [email protected].


Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”


Списъците на одобрените проекти – начален етап, модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” (публ. 26.08.2022 г.)

Списъците на одобрените проекти – прогимназиален етап, модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” (публ. 26.08.2022 г.)


Формуляр за кандидатстване (публ. 23.05.2022 г.)

Декларация (публ. 23.05.2022 г.)

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 13 юни 2022 г. вкл. (публ. 07.06.2022 г.)


Лица за контакт:
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 631, e-mail: [email protected];
Нона Костадинова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected];
Виктория Кирилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 549, e-mail: [email protected]


Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

Списък на училищата с одобрени проектни предложения по модул „Културните институции като образователна среда“ към Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ за 2022 година (публ. 13.10.2022 г., последно акт. 24.10.2022 г.)

Регламент за провеждане на конкурса за най-добър урок в културна институция за учебната 2022 – 2023 година (публ. 13.10.2022 г.)

Срок за представяне на изследователските проекти: 14.07.2023 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).

Програма на Национален център „Музейно училище“ към Националния музей на образованието – Габрово (публ. 13.10.2022 г.)


Резултати от Национален конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна институция, музей или галерия по Модул „Културните институции като образователна среда“ за учебната 2021 – 2022 г. на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (публ. 10.10.2022 г.)

Първо място
Таня Христова, ПГСС „Никола Пушкаров“, град Попово;

Второ място
Дарина Димитрова, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово;
и
Гергана Цонева, ПГСС „Никола Пушкаров“, град Попово;

Трето място
Елка Иванова и Добромир Стрезов, ОУ „Васил Левски“, гр. Разград.


Формуляр за кандидатстване (публ. 01.06.2022 г.)

Декларация (публ. 09.06.2022 г.)


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел. 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лица за контакт: Радостина Николова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел. 02 9217 743; е-mail: [email protected];
Елена Търничкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел. 02 9217 793; е-mail: [email protected];
Галя Георгиева-Магаранова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел. 02 9217 452; е-mail: [email protected].


Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“

Формуляр за кандидатстване (публ. 18.05.2022 г.)

Приложение – списък на книги (публ. 18.05.2022 г.)

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 21 юни 2022 г. вкл.

Списък на класираните за финансиране училища по модул „Библиотеките като образователна среда“ (публ. 24.08.2022 г.)


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Геновева Пелова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02 817 47 60, e-mail: [email protected];
София Панкова – младши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02 817 47 50, e-mail: [email protected]


Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

На 30.06.2022 г. стартира кандидатстването по Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Сайт за кандидатстване: https://np.mon.bg/ (публ. 29.06.2022 г.)

Срок за кандидатстване по модула: 21.07.2022 г. включително

Съобщение за срока за кандидатстване, бюджета по модула и очакваните индикатори за изпълнение

Отчитането се извършва в срок до 01.12.2022 г. чрез онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (https://np.mon.bg), където одобрените за финансиране детски градини и училища прилагат сканирани сключените договори (където е приложимо) и разходооправдателните документи, доказващи изпълнението на дейностите по модула. (публ. 29.06.2022 г.)

Списък на детските градини с одобрени дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2022 г., Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (публ. 26.07.2022 г.)

Списък на училищата с одобрени дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2022 г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (публ. 26.07.2022 г.)


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, [email protected]


Лица за контакт:
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, [email protected];
Константин Бояджиев – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, [email protected];
Сашка Владимирова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, [email protected];
Тодор Петров – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, [email protected].


Модул 6 „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Сайт за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към МОН: https://np.mon.bg/

Формуляр за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата и министъра на младежта и спорта (публ. 27.05.2022 г.)

Декларация за липса на двойно финансиране (публ. 27.05.2022 г.)

Списък на държавните институции с одобрени дейности по Модул 6 „Създаване на достъпна архитектурна среда“ 2022 г. (публ. 25.07.2022 г.)

Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, [email protected]

Лица за контакт:
Константин Бояджиев – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, [email protected];
Сашка Владимирова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, [email protected];
Тодор Петров – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, [email protected].


Модул 7 „Сигурност в училище“

От 14.07.2022 г. стартира процедура за кандидатстване по модул „Сигурност в училище“.

Кандидатстването за държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), държавните училища в системата на Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование става чрез онлайн платформата на МОН за кандидатстване по националните програми – https://np.mon.bg.

Срок за кандидатстване: до 31.07.2022 г. включително.

При кандидатстване по модул „Сигурност в училище“ не се допускат проектни предложения на второстепенни разпоредители с бюджет, които през предходните две години са получили средства по националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Сигурност в училище“.

Списък на одобрените проектни предложения по Модул 7 „Сигурност в училище“ (публ. 30.09.2022 г.)


Ръководител:
инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 02/9217 734, e-mail: [email protected];
Цветанка Иванова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 02/9217 757, e-mail: [email protected];
Катерина Парашкевова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 02/9217 731, e-mail: [email protected]

GoTop