4. НП „Хубаво е в детската градина“

4. Национална програма „Хубаво е в детската градина“ съгласно приложение № 4

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Хубаво е в детската градина“


Протокол за извършеното класиране от РУО по НП „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2022/2023 година – класирани проекти (публ. 15.08.2022 г.)

Протокол за извършеното класиране от РУО по НП „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2022/2023 година – некласирани (публ. 15.08.2022 г.)

Протокол за недопуснати от РУО проекти на детски градини по НП „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2022/2023 година (публ. 15.08.2022 г.)


В съответствие с условията на програмата в срок до 5 работни дни от датата на публикуване на електронната страница на МОН на проектосписъци с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения детските градини може да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски. Постъпилите възражения се разглеждат от Националната комисия и, когато са основателни, се правят съответните корекции и се изготвя окончателен списък с класираните проекти. (публ. 14.07.2022 г.)

Проект на Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2022/2023 година – класирани проектни предложения (публ. 14.07.2022 г.)

Проект на Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2022/2023 година – некласирани проектни предложения (публ. 14.07.2022 г.)

Проект на Протокол за недопуснати от РУО проекти на детски градини по Национална програма „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2022/2023 година (публ. 14.07.2022 г.)


Формуляр за кандидатстване (публ. 01.06.2022 г.)


Лице за контакт:
Ваня Стоянова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 443, e-mail: [email protected].

GoTop