5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

5. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 5

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


Ръководител: Борис Герасимов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:

Стела Колева – експерт, координатор на информационни технологии, дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, тел.: 02 9217 459, e-mail: [email protected];
Лилия Дамянова – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, тел.: 02 9217 717, e-mail: [email protected];

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2022 г. (публ. 10.06.2022 г.)

Приложение 1.а/б – Задължителни изисквания към електронните дневници за детски градини, училища, ЦПЛР и ЦСОП (публ. 10.06.2022 г.)

Приложение 2а. Изисквания към изграждане/доизграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата (публ. 10.06.2022 г.)

Методика за определяне размера на финансирането за интернет и електронни дневници (публ. 10.06.2022 г.)

Срокове за кандидатстване

Дейност Начален срок за кандидатстванеКраен срок за кандидатстване
Дейност „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование“15.06.2022 г.23.06.2022 г.
Дейност „Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование и внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес, в това число и модела 1:1“
  • етап 1 – Кандидатстване за оборудване за фронтално обучение.
15.06.2022 г.23.06.2022 г.
  • етап 2 – Кандидатстване за компютърна техника.
30.06.2022 г.08.07.2022 г.
Дейност „Средства за електронен дневник за детски градини“24.06.2022 г.08.07.2022 г.
Дейност „Средства за софтуер за професионално обучение“24.06.2022 г.08.07.2022 г.
Дейност „Средства за изграждане и доизграждане на Wi-Fi мрежи“24.06.2022 г.08.07.2022 г.
Дейност „Средства за интернет свързаност на училища, ЦПЛР и ЦСОП“25.08.2022 г.10.09.2022 г.
Дейност „Средства за електронни образователни ресурси и електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП“25.08.2022 г.10.09.2022 г.

Списък на училищата, класирани за интерактивни дисплеи (публ. 12.07.2022 г.)

Списък на училищата, класирани за компютърна техника – етап 2 (публ. 01.08.2022 г.)

Списък на училищата, които ще получат средства за софтуер за професионално обучение (публ. 01.08.2022 г.)

Списък на училищата, класирани за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи (публ. 01.08.2022 г.)

Списък на детските градини, които ще получат комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор (публ. 01.08.2022 г.)

Списък на детските градини, които ще получат преносим компютър (публ. 01.08.2022 г.)

Списък с разпределение на средствата за електронен дневник на детските градини по общини (публ. 01.08.2022 г.)

С ПМС № 261 от 29 август 2022 г. (публ. ДВ бр. 71, от дата 02.09.2022 г.) са одобрени допълнителни трансфери, разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на:
– дейност 5.4. „Внедряване на образователни електронни ресурси и съдържание, софтуер за професионално обучение, софтуерни продукти за администриране и управление на учебния процес, както и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес“ – средства за електронен дневник на детските градини по общини, средства за софтуер за професионално обучение;
– дейност 5.6. „Изграждане/доизграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование и изграждане на нови Wi-Fi зони, както и дейности, свързани с обезпечаване на работоспособността им“ – средства за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи.

Списък на училищата, ЦСОП, ЦПЛР, класирани за получаване на средства за електронен дневник по НП ИКТ 2022 (публ. 02.11.2022 г.)

Списък на училищата, ЦПЛР и ЦСОП, които ще получат средства за Интернет свързаност (публ. 02.11.2022 г.)

Второ класиране на училищата, които ще получат компютърна техника (преносими компютри) – етап 2 (публ. 07.12.2022 г.)

С ПМС № 417 от 12 декември 2022 г. (публ. ДВ бр. 100, от дата 16.12.2022 г.) са одобрени допълнителни трансфери, разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на:
– дейност 5.4. „Внедряване на образователни електронни ресурси и съдържание, софтуер за професионално обучение, софтуерни продукти за администриране и управление на учебния процес, както и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес“ – средства за електронен дневник на институциите от системата на училищното образование;
– дейност 5.5. „Осигуряване на свързаност и средства за интернет на училищата и ресурсните центрове на бюджетна издръжка и средства за развитие и поддръжка на опорната мрежа. Внедряване на модерни технологии за управление на WAN мрежата на МОН, прилежащите регионални структури и образователните институции“.

GoTop