6. НП „Mотивирани учители и квалификация“

6. Национална програма „Mотивирани учители и квалификация“ съгласно приложение № 6

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“


Модул 1 „Обучение на нови за системата на училищното образование специалисти за придобиване на професионална квалификация „учител“ и подготовка за включването им в образователновъзпитателния процес в училища с недостиг на специалисти“ (публ. 27.05.2022 г.)


Списък на училищата, които изплащат средства на учител наставник за срок от 4 месеца по НП „Мотивирани учители и квалификация“ (публ. 03.01.2023 г.)

Списък на училищата, които изплащат средства на учител наставник за срок от 6 месеца по НП „Мотивирани учители и квалификация“ (публ. 03.01.2023 г.)

Модул 1 и модул 3 на НП „Мотивирани учители и квалификация“ са насочени към подбор, обучение, квалификация и подкрепа на нови за системата учители с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Всички общински и държавни училища в страната, които имат свободни позиции за учебната 2022/2023 година могат да подадат заявка за назначаване на учители от модул 1 и модул 3 на следния линк: https://zaednovchas.bg/schools/ .

Наставниците на учителите от модул 1 и 3 на НП „Мотивирани учители и квалификация“ преминават обучение на тема „Наставничеството в училище“, а училищата получават допълнително финансиране за заплащане на наставническата дейност.


Модул 2 „Обучение на заети в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „ресурсен учител“ и „учител по религия“

Модул 2 обхваща дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „учител по религия“ и „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели (процедура, образец на заявление, проект на договор).

Процедура за подбор (публ. 25.05.2022 г.)

Заявление (публ. 25.05.2022 г.)

Договор (публ. 25.05.2022 г.)

Срок за подаване на заявлението към РУО до 10.06.2022 г.


Модул 3 „Надграждащо обучение на специалисти с висше образование с квалификация „учител“ без досегашен професионален опит като учители за включването им в образователно-възпитателния процес в училища, работещи с преобладаващ брой деца от уязвими
групи“ (публ. 27.05.2022 г.)

Модул 1 и модул 3 на НП „Мотивирани учители и квалификация“ са насочени към подбор, обучение, квалификация и подкрепа на нови за системата учители с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Всички общински и държавни училища в страната, които имат свободни позиции за учебната 2022/2023 година могат да подадат заявка за назначаване на учители от модул 1 и модул 3 на следния линк: https://zaednovchas.bg/schools/ .

Наставниците на учителите от модул 1 и 3 на НП „Мотивирани учители и квалификация“ преминават обучение на тема „Наставничеството в училище“, а училищата получават допълнително финансиране за заплащане на наставническата дейност.


Лице за контакт:
Венцеслава Григорова – главен експерт в отдел „Квалификация и кариерно развитие“, тел:. 02 424 11 64, e-mail: [email protected]


Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“ (публ. 09.08.2022 г.)


Списък на класираните кандидати за участие в обучение на учители по природни науки в ЦЕРН – Женева 02.10.2022 г. – 08.10.2022 г. (публ. 26.08.2022 г.)

Списък на класираните кандидати за участие в обучение на учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника” и „Информатика“ и на учители по общообразователна подготовка по предметите информатика и информационни технологии или в група за занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и/или „Информатика“ в ЦЕРН – Женева 18.09.2022 г. – 24.09.2022 г. (публ. 26.08.2022 г.)


ПОКАНА за подбор на учители по природни науки за участие в обучение в ЦЕРН – Женева в периода 02 – 08 октомври 2022 г. (публ. 09.08.2022 г.)

Покана за подбор на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети „Информатика” и „Информационни технологии” от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в периода 18 септември – 24 септември 2022 г. (публ. 09.08.2022 г.)

Краен срок за подаване на документи – 17.08.2022 г. включително.

GoTop