7. НП „Заедно за всяко дете“

7. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 7

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Заедно за всяко дете“


Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ и
Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“
(публ. 16.06.2022 г.)

Списък на класираните заявки от училищата и детските градини по НП „Заедно за всяко дете“ 2022 г. – Модул 1 -„Подпомагане на екипите за обхват“ (публ. 05.07.2022 г.)

Списък на класираните заявки от РУО (публ. 05.07.2022 г.)

Списък на одобрените за финансиране детски градини и училища по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ по НП „Заедно за всяко дете“ – 2022 г. (публ. 22.07.2022 г.)


Ръководител: Мариана Лозанова – директор на дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 553, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол”, тел.: 02/ 9217 735, e-mail: [email protected];
Милена Иванова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол”, тел.: 02/ 9217 539, e-mail: [email protected].


Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот” (публ. 18.05.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 21 юни 2022 г. вкл.

Списък на класираните за финансиране училища за изпълнение на дейностите по Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот” от национална програма „Заедно за всяко дете“ – Приложение № 2 (публ. 24.08.2022 г.)

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Георги Динев – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02/ 817 47 64, e-mail: [email protected];
Радостина Рачева – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02/ 817 47 66, e-mail: [email protected];
Надежда Кирчева – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02/ 817 47 69, e-mail: [email protected].

GoTop