9. НП „Иновации в действие“

9. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 9

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Иновации в действие“


Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“ и приложенията към тях, утвърдени със Заповед № РД09-3915/16.08.2022 г. (публ. 17.08.2022 г.)

Приложение и Приложение 4 – Протоколи (публ. 17.08.2022 г.)

Приложение 5 Декларация (публ. 17.08.2022 г.)


Ръководител:
Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02/9217 430, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Илияна Славова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 636, e-mail: [email protected];
Евгения Пушникова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected];
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 547, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected].


Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Списък на одобрените училища по НП “Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 година по Модул 1 (публ. 21.11.2022 г.)

Кандидатства се от 01 септември до 21 октомври 2022 година чрез електронната платформа https://ischools.mon.bg.


Модул 2 „Форуми за иновации в образованието“

Списък на одобрените училища за Регионални форуми по НП „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 година по Модул 2; (публ. 21.11.2022 г.)Кандидатства се от 01 септември до 21 октомври 2022 година чрез електронната платформа https://ischools.mon.bg.


Модул 3 „Създаване на условия за иновации в образованието“

От 01 септември до 01 октомври 2022 година по предложение на РУО, спрямо изминал период.


Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

Списък на одобрените училища по НП “Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 година по Модул 4 (публ. 21.11.2022 г.)

Кандидатства се от 01 септември до 21 октомври 2022 година чрез електронната платформа https://ischools.mon.bg.


Модул 5 „Създаване на методика и ресурси за STEM образование в STEM среда“

Кандидатства се от 13 юни до 25 декември 2022 година – изпълнението е възложено на Националния STEM център.

GoTop