10. НП „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“

10. Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“ съгласно приложение № 10

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“


Модул 1. Разработване на учебни помагала на чужд език за обучение по общообразователни учебни предмети (публ. 09.06.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 09.06.2023 г.)

Технически изисквания, касаещи формата, оформлението и съдържанието, съгласно които да се изготви проектът на учебното помагало (публ. 09.06.2023 г.)

Срокът за подаване на документи за кандидатстване по модула: 26.06.2023 г.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Мариана Нешева – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 70, e-mail: [email protected];
Tихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 68, e-mail: [email protected].


Модул 2 „Оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ (публ. на 15.06.2023 г.)

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Павлина Тодорова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 67, e-mail: [email protected];
Сехер Адилова – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 71, e-mail: [email protected].


Модул 3. Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за прогимназиален етап за ученици, търсещи или получили закрила и мигранти (публ. 09.06.2023 г.)

  • Бенефициент и конкретен изпълнител по модул 3 „Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за прогимназиален етап за ученици, търсещи или получили закрила, и мигранти” е Основно училище „Иван Вазов“, гр. Харманли. (публ. 31.07.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 09.06.2023 г.)

Tехнически изисквания, касаещи формата, оформлението и съдържанието, съгласно които да се изготви проектът на учебното помагало (публ. на 09.06.2023 г.)

Срок и документи за кандидатстване:

Формулярът за кандидатстване се подава в деловодството на МОН до 30 дни от датата на изходящия регистрационен номер на поканата от МОН до съответните училища. Формулярът за кандидатстване включва разработена концепция за учебното помагало и бюджет за финансиране на дейността.

Писмото покана до училищата за кандидатстване по модул 3 е с изходящ регистрационен № 9105-151 от 16 юни 2023 г. (публ. 21.06.2023 г.)

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 491, e-mail: [email protected]
Виктория Кирилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 549, e-mail: [email protected]

GoTop