11. НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

11. Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ съгласно приложение № 11

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“


Заповед № РД09-1929 от 21.08.2023 г. за финансиране на одобрените общини по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ (публ. 24.08.2023 г.)

Образците на документи са публикувани на сайта на МОН на 22.06.2023 г.

  1. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1);
  2. Декларация (Приложение 2);
  3. Списък на децата и/или учениците, за които ще бъде осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното място за учебната 2023/2024 година (Приложение 3);
  4. Списък на децата в задължително предучилищно образование и/или на учениците до VII клас, за които ще бъдат осигурени учебни пособия и материали за учебната 2023/2024 година (Приложение 4);
  5. Списък на съдържанието и разходите за пакетите учебни пособия и материали (Приложение 5);
  6. Списък на броя непедагогически персонал и разходите за него (Приложение 6);
  7. Контролен лист (Приложение 7);
  8. Ръководство за кандидатстване.

Ръководител: Лало Каменов – директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), 0877649391, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Инна Иванова – главен експерт в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), тел.: 0879814170, e-mail: [email protected];
Нирен Хасанова – главен експерт в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), тел.: 0879814169, email: [email protected].

GoTop