12. НП „Без свободен час“

12. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 12

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Без свободен час“

Модул 1. „Без свободен час в училище“ и Модул 2. „Без свободен час в детската градина“: (публ. 30.06.2023 г.)

Списък на училищата и центровете за специална образователна подкрепа за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час” за 2023 г., Модул 1, за периода от 01.07.2023 г. до 30.09.2023 г. (Приложение № 1) (публ. 07.12.2023 г.)

Списък на детските градини за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час” за 2023 г., Модул 2, за периода от 01.07.2023 г. до 30.09.2023 г. (Приложение № 2) (публ. 07.12.2023 г.)

Списък на училищата и центровете за специална образователна подкрепа за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час”, 2023 г., Модул 1 за периода от 01.10.2022 г. до 30.06.2023 г. (публ. 01.09.2023 г.)

Списък на детските градини за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час”, 2023 г., Модул 2 за периода от 01.10.2022 г. до 30.06.2023 г.(публ. 01.09.2023 г.)

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия;

Справка – декларация за възнаграждение на учител за реално взетите учебни/астрономически часове;

Карта за мониторингово посещение.

Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“: (публ. 30.06.2023 г.)

Списък на училищата, центровете за специална образователна подкрепа и детските градини за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час”, 2023 г., Модул 3 за периода от 01.10.2022 г. до 30.06.2023 г. (публ. 01.09.2023 г.)

Заявление за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС;

Карта за мониторингово посещение;

Декларация за демаркация по т.13.1 от Националната програма „Без свободен час” за 2023 година.


Ръководител: Мариана Лозанова– началник на отдел „Организационни дейности“ в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 592, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Елена Витанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 429, e-mail: [email protected];
Мария Петкова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 542, e-mail: [email protected].

GoTop