15. НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

15. Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ съгласно приложение № 15

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected]


Модул 1. „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми, в НДД – специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, и в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение, по чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗПУО“ (публ. 09.06.2023 г.)

Таблица на класираните центрове за подкрепа за личностно развитие и специални училища по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ (публ. 24.08.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 09.06.2023 г.)

Декларация (публ. 09.06.2023 г.)

Срок и документи за кандидатстване:
Придружителното писмо, формулярът за кандидатстване, решението на педагогическия съвет, декларацията за кандидатстване по модул 1 от националната програма се изпращат в дирекция „Приобщаващо образование“, МОН, в срок до 30 дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – до 30 юни 2023 г.

Лица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 491, е-mail: [email protected]
Благовеста Борчева – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 401, е-mail: [email protected]
Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“; тел.: 02 9217 400, е-mail: [email protected]
Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 720, е-mail: [email protected]


Модул 2. Училище без агресия за сигурна училищна среда (публ. 09.06.2023 г.)

Класирани училища по националната програма (публ. 28.08.2023 г., акт. 14.09.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 09.06.2023 г.)

Въпросник (публ. 09.06.2023 г.)

Декларация (публ. 09.06.2023 г.)

Цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата „Стъпки заедно“ (публ. 12.06.2023 г.)

Срок и документи за кандидатстване:

Придружителното писмо, формулярът за кандидатстване, попълненият въпросник, решението на педагогическия съвет и декларацията за кандидатстване по модул 2 от националната програма се изпращат на хартиен носител в дирекция „Приобщаващо образование“, МОН, в срок до 30 дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – до 30 юни 2023 г.

Лица за контакт:
Татяна Предова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 441, e-mail: [email protected]
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 631, e-mail: [email protected]


GoTop