21. НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

21. Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ съгласно приложение № 21

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“


Модул 1) „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия“

Списък на класираните за финансиране училища (публ. 15.09.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 09.06.2023 г.)

Декларация (публ. 09.06.2023 г.)

Срок и документи за кандидатстване:

Придружителното писмо, формулярът за кандидатстване, решението на педагогическия съвет и декларацията за липса на двойно финансиране се изпращат по електронна поща на съответното регионално управление на образованието (РУО) в срок до 45 дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – до 17 юли 2023 г.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Яна Малашева – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 738, е-mail: [email protected]
Нурселин Казак – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 758, е-mail: [email protected]

GoTop