3. НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ съгласно приложение № 3

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“


Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ (публ. 15.06.2023 г.)

Списък на класираните за финансиране училища и центрове за специална образователна подкрепа по модул „ Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ (публ. 28.09.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 15.06.2023 г.)

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 19.07.2023 г.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Геновева Пелова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02 817 47 60, e-mail: [email protected] ;
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 631, e-mail: [email protected];
Георги Динев – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 64, e-mail: [email protected];
Радостина Рачева – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 66, e-mail: [email protected];
София Панкова – младши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02 817 47 50, e-mail: [email protected].


Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (публ. 06.06.2023 г.)

Сайт за кандидатстване: https://np.mon.bg/

Срок за кандидатстване по модула: 27.06.2023 г. включително

Съобщение за срока за кандидатстване, бюджета по модула и очакваните индикатори за изпълнение (публ. 06.06.2023 г.)

Отчитането се извършва в срок до 01.12.2023 г. чрез онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (https://np.mon.bg), където одобрените за финансиране детски градини и училища прилагат сканирани сключените договори (където е приложимо) и разходооправдателните документи, доказващи изпълнението на дейностите по модула.

Ръководител: Велимир Бенов – началник на отдел в дирекция ДСОП

Лица за контакт по модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“:
Дарина Савова – главен експерт в дирекция ДСОП, тел.: 02 9217 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова – главен експерт в дирекция ДСОП, тел.: 02 9217 652, e-mail: [email protected].


Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“ (публ. 06.06.2023 г.)

Списък на държавните училища с обхвата на дейности по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ 2023 г., модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ (публ. 26.07.2023 г.)

Сайт за кандидатстване: https://np.mon.bg/

Срокове за кандидатстване по модула:

  • 06.07.2023 г. включително за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката;
  • 20.07.2023 г. включително за училищата, с бюджет към министъра на културата и към министъра на младежта и спорта;

Формуляр за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата и министъра на младежта и спорта (публ. 06.06.2023 г.)

Декларация за липса на двойно финансиране (публ. 06.06.2023 г.)

Ръководител: Велимир Бенов – началник на отдел в дирекция ДСОП

Лица за контакт по модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“:
Константин Бояджиев – старши експерт в дирекция ДСОП, тел.: 02 9217 550, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова – главен експерт в дирекция ДСОП, тел.: 02 9217 652, e-mail: [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в дирекция ДСОП, тел.: 02 9217 674, e-mail: [email protected].


Модул 4 „Сигурност в училище“ (публ. 13.06.2023 г.)

Списък на одобрените проектни предложения по модул 4 „Сигурност в училище“ (публ. 12.09.2023 г.)

От 19.06.2023 г. стартира процедура за кандидатстване по модул „Сигурност в училище“.

Кандидатстването за държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), държавните училища в системата на Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование става чрез онлайн платформата на МОН за кандидатстване по националните програми – https://np.mon.bg.

Срок за кандидатстване: до 07.07.2023 г. включително.

При кандидатстване по модул „Сигурност в училище“ не се допускат проектни предложения на второстепенни разпоредители с бюджет, които през предходните две години са получили средства по националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Сигурност в училище“.

Ръководител: Филип Иванов – директор на дирекция ИКТ

Лица за контакт по модул 4 „Сигурност в училище“:
Цветанка Иванова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 02 9217 757, e-mail: [email protected];
Катерина Парашкевова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 02 9217 472, e-mail: [email protected];
Лилия Дамянова – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 02 9217 717, e-mail: [email protected].

GoTop