5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

5. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 5

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


Ръководител: Филип Иванов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

Лица за контакт:

Лилия Дамянова – държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, тел.: 02 9217 717, e-mail: [email protected] ;

Стела Колева – експерт, координатор на информационни технологии в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, e-mail: [email protected];

Шенай Мюмюн – експерт, координатор на информационни технологии в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, e-mail: [email protected]

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2023 г. (публ. 15.08.2023 г.)

Приложение 1.а/б – Задължителни изисквания към електронните дневници за детски градини, училища, ЦПЛР и ЦСОП (публ. 15.08.2023 г.)

Приложение 2а. Изисквания към изграждане/доизграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата (публ. 15.08.2023 г.)

Методика за определяне размера на финансирането за интернет и електронни дневници (публ. 15.08.2023 г.)

Срокове за кандидатстване

ДейностНачален срок за кандидатстванеКраен срок за кандидатстване
Дейност „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование, както и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес“15.08.2023 г.15.09.2023 г.
Дейност „Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование“
етап 1 – Кандидатстване за оборудване за фронтално обучение.15.08.2023 г.15.09.2023 г.
етап 2 – Кандидатстване за компютърна техника.18.09.2023 г.29.09.2023 г.
Дейност „Средства за електронен дневник за детски градини“15.08.2023 г.15.09.2023 г.
Дейност „Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП“15.08.2023 г.15.09.2023 г.
Дейност „Средства за софтуер за професионално обучение“15.08.2023 г.15.09.2023 г.
Дейност „Средства за интернет свързаност на училища, ЦПЛР и ЦСОП“15.08.2023 г.15.09.2023 г.
Дейност „Средства за изграждане и доизграждане на Wi-Fi мрежи“15.08.2023 г.15.09.2023 г.

Списък на детските градини, които ще получат преносим компютър (публ. 07.11.2023 г.)

Списък с разпределение на средствата за електронен дневник на детските градини по общини (публ. 07.11.2023 г.)

Списък на училищата, ЦСОП, ЦПЛР, класирани за получаване на средства за електронен дневник (публ. 07.11.2023 г.)

Списък на училищата, ЦПЛР и ЦСОП, които ще получат средства за Интернет свързаност (публ. 07.11.2023 г.)

Списък на училищата, класирани за интерактивни дисплеи (публ. 27.11.2023 г.)

Класираните училища ще получат средства за закупуване на съответния брой техника за посочената сума от приложения списък.

Минимални изисквания към дисплеите : поне 65“ с OPS модул

Списък на училищата, класирани за компютърна техника (с операционна система Windows) – етап 2 (публ. 27.11.2023 г.)

Класираните училища ще получат средства за закупуване на съответния брой техника за посочената сума от приложения списък.

Закупеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и да е в текущата производствена листа на производителя му, както и да отговаря на стандартите в Република България и/или ЕС относно техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа.

Списък на училищата, класирани за компютърна техника (с операционна система Chrome) – етап 2 (публ. 27.11.2023 г.)

Класираните училища ще получат средства за закупуване на съответния брой техника за посочената сума от приложения списък.

Закупеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и да е в текущата производствена листа на производителя му, както и да отговаря на стандартите в Република България и/или ЕС относно техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа.

Списък на училищата, които ще получат средства за софтуер за професионално обучение (публ. 27.11.2023 г.)

Списък на училищата, класирани за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи (публ. 27.11.2023 г.)

GoTop