7. НП „Заедно за всяко дете“

7. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 7

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Заедно за всяко дете“


Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ (публ. 30.08.2023 г.)

Списък на класираните заявки от училищата и детските градини по Модул 1 (публ. 30.08.2023 г.)

Списък на класираните заявки от РУО за финансиране по Модул 1 (публ. 30.08.2023 г.)


Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ (публ. 30.08.2023 г.)

Списък на одобрените за финансиране детски градини и училища по Модул 2 (публ. 30.08.2023 г.)


Модул 3 „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“ (публ. 21.06.2023 г.)

Списък на класираните заявки от РУО за финансиране по Модул 3 (публ. 30.08.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване по Модул 3 (публ. 21.06.2023 г.)

Формуляр за отчет по Модул 3 (публ. 21.06.2023 г.)

Ръководител: Мариана Лозанова – началник на отдел „Организационни дейности“ в дирекция „Организация и контрол“, сл.тел 02 9217 592, [email protected]

Лица за контакт:
Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 735, [email protected];
Милена Иванова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 539, [email protected]

GoTop