Ограничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

Ограничена покана за подбор на проекти:
„Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

На 11.09.2019г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви Ограничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие “.

Основна цел на процедурата е да се разшири териториалния обхват на младежките центрове в Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП в периода 2009-2014г., да се увеличи многообразието на техните дейности, както и броя на младежите и на другите представители на общността, включени в дейностите на центровете, с цел да се осигури съответствието им с нуждите на младите хора в региона (включително и на тези от уязвимите групи).

Допустими кандидати по процедурата са съответните общини: Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца.

Техни партньори за изпълнението на проектите могат да бъдат:

  • от българска страна – публични органи и неправителствени организации,
  • от страна на държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) – всеки публичен или частен правен субект, учреден с търговска или нетърговска цел, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в държавите-донори, държавите-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава-бенефициент или всяка международна организация, орган или агенция от тези страни, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на проекта, се считат за допустими партньори по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е в размер на 4 000 000 евро.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 500 000 евро до 1 500 000 евро. Съфинансиране от страна на кандидатите не се изисква.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 11.11.2019 г., 18:00 ч.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/894ab7ea-a9e8-4db3-ae8c-b5de1f6c050b


GoTop