Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

На 27.09.2019 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“.

Основна цел на процедурата е да се изградят младежки центрове, които покриват високи стандарти за работа с младежта, предоставят разнообразие от дейности и комплексни услуги за младите хора, вкл. и тези от уязвимите групи.

Допустими кандидати по процедурата са: общини, които са административни центрове на областите в Република България (с изключение на община Стара Загора, община град-Добрич, община Пловдив и община Враца, които са бенефициенти по друга процедура на същата програма).

Техни партньори за изпълнението на проектите могат да бъдат:

  • от българска страна – публични органи и неправителствени организации,
  • от страна на държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) – всеки публичен или частен правен субект, учреден с търговска или нетърговска цел, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в държавите-донори, държавите-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава-бенефициент или всяка международна организация, орган или агенция от тези страни, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на проекта, се считат за допустими партньори по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 8 000 000 евро.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 1 500 000 евро до 2 000 000 евро. Настоящата процедура няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.12.2019 г., 18:00 ч.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ac9f3979-6595-4dbd-bec6-8049e61b9446

GoTop