Процедура за предварително дефиниран проект „Идеен, технически и работен проект за изграждане на Национална многопрофилна детска болница”

Процедура за предварително дефиниран проект „Идеен, технически и работен проект за изграждане на Национална многопрофилна детска болница”

На 04.05.2020 г, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за предварително дефиниран проект „Идеен, технически и работен проект за изграждане на Национална многопрофилна детска болница”, който ще се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

Предвидените по процедурата средства са в размер на 500 000 евро.

Основната цел е разработването на идеен, технически и работен проект за изграждане на национална многопрофилна детска болница, която да осигурява комплексни медицински услуги за деца. Проектът трябва да предлага съвременен болничен дизайн, съобразен с потребностите при лечението и оздравителния процес при децата, като осигурява функционални, ефективни и рационални решения както за болничните отделения, така и за връзката между тях.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 5 юни 2020 г. до 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и приложенията към тях (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c135c50c-1501-4a01-8f77-4da8dd3bfde5

GoTop