Секторни съюзи на уменията

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

EACEA 04/2017 в рамките на програма „ЕРАЗЪМ+“

КД 2 — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Секторни съюзи на уменията

Секторните съюзи на уменията имат за цел преодоляване недостига на умения чрез откриване нуждите на пазара на труда в конкретен сектор и подобряване на способността за реагиране на системите за професионално образование и обучение на всички нива по отношение на тези нужди. Секторните съюзи на уменията подпомагат разработването и предоставянето на транснационално учебно съдържание за професионално обучение и методологии за преподаване и обучение за основните европейски професионални профили.

Може да се кандидатства по една от следните „партиди“:

Партида 1 – Секторни съюзи на уменията за определяне на нужните умения

Партида 2 – Секторни съюзи на уменията за разработване и предоставяне на ПОО

Партида 3 – Секторни съюзи на уменията за въвеждане на нов стратегически подход („план“) за сътрудничество в сектора по отношение на уменията

Критериите за допустимост са описани подробно в Поканата за всяка партида.

Общият бюджет за съфинансиране на проектите се предвижда да бъде 28 млн. евро

(1 млн. евро за партида 1, 3 млн. евро за партида 2 и 24 млн. евро за партида 3).

Краен срок за подаване на заявления2 май 2017 г.

Онлайн информационен ден ще бъде проведен на 16 февруари 2017 г. Повече информация може да се намери тук:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/save-date-sector-skills-alliances-infoday-16-february-2017_en

Пълна информация – основни насоки и формуляр за кандидатстване:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en

GoTop