Покана за заявяване на интерес за участие в проект по процедура BG05M2OP001-2.013


Покана за заявяване на интерес за участие в проект по процедура BG05M2OP001-2.013 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ 2“, финансирана по ОП НОИР 2014 – 2020 г. (публикувана 30.09.2019 г.)


GoTop