Египет

Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за периода 2012 – 2014 г.

обн.- ДВ, бр. 42 от 5.06.2012 г., в сила от 16.05.2012 г.

Срок на действие: Тази програма влиза в сила от датата на нейното подписване и е валидна за срок от три години, но ще се прилага и след изтичането на този срок до приемането на нова. С Решение № 252 на МС от 03.05.2017 г. е одобрен Проект на Изпълнителна програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието на Република България и Правителството на Арабска Република Египет като основа за водене на преговори

GoTop