Азербайджан

Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Република Азербайджан

Подписан 31 октомври 2018 г. в София

Срок на действие: 5 години

След този срок неговото действие автоматично остава в сила за следващия период от 5 години, освен ако някоя от страните не уведоми другата страна писмено по дипломатически път най-малко шест (6) месеца предварително за намерението си да прекрати този Меморандум за разбирателство.

GoTop