Държавата Катар

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар

Подписано на 12 януари 2020 г. в Доха, Катар

обн. ДВ. бр.16 от 25 февруари 2022 г., в сила от 13 май 2020 г., одобрено с Протоколно решение № 52.27 от 18 декември 2019 г. на Министерския съвет и утвърдено с Решение № 314 от 8 май 2020 г. на Министерския съвет

Споразумението ще остане в сила за период от три (3) години и автоматично ще се подновява за едни и същи периоди, освен ако някоя от Договарящите страни по дипломатически път не уведоми писмено другата за своето желание да прекрати Споразумението поне шест (6) месеца преди датата на неговото изтичане.

(публ. 21.02.2020 г., акт. 16.03.2022 г.)

GoTop