Индия

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на науката и технологиите

обн., ДВ, бр. 59 от 3.07.2001 г., в сила от 7.05.2001 г.

Срок на действие: Тази спогодба се сключва за срок 5 години. Нейното действие автоматично се продължава за последващи периоди от 5 години при условие, че нито една от договарящите страни не я денонсира чрез уведомление в писмена форма не по- късно от 6 месеца преди изтичането на срока на действието ѝ.


Спогодба за културните връзки между Народна република България и Република Индия

обн. – ДВ, бр. 91 от 22.11.1963 г.


АРХИВ


Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за периода 2018-2020 г.

Подписана на 15 март 2018 г. в Делхи, в сила от датата на подписването ѝ

обн. ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 05.09.2018 г.

Срок на действие: до 31 декември 2020 г.

Валидността ще бъде продължена автоматично за една година или до подписването на нова Програма в рамките на този едногодишен период.


Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за периода 2015 – 2017 г.

обн. – ДВ, бр. 75 от 29.09.2015 г., в сила от 4.09.2015 г.

Срок на действие: Валидна до 31.12.2017 г.


GoTop