Иран

Програма за взаимен обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2022 – 2024 г.

обн. – ДВ, бр. 88, от дата 4.11.2022 г.

Програмата влиза в сила от датата на подписването – 19 октомври.

Срок на действие: При условие че нито една от Страните не изрази в писмена форма по дипломатически път желанието си да прекрати действието на настоящата Програма поне шест месеца преди изтичането й, срокът й се продължава временно до подписване на нова Програма, но за период не по-дълъг от една година след изтичането ѝ.


АРХИВ


Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2015 – 2018 г.

обн. – ДВ, бр. 9 от 2.02.2016 г.

В сила от 21.12.2015 – валидна за срок три години. При условие, че нито една от страните не изрази в писмена форма по дипломатически път желанието си да прекрати действието на тази Програма поне шест месеца преди изтичането й, срокът й се продължава временно до подписване на нова Програма, но за период не по-дълъг от една година след изтичането ѝ

GoTop