Израел

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2022 – 2025 г. (електронно четим публ. 16.11.2022 г.)

обн. – ДВ, бр. 49 от 30 юни 2022 г.

Одобрена с Решение № 325 от 20 май 2022 г. на Министерския съвет. В сила от 13 юни 2022 г.


Програма за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2012 – 2014 г.

обн. – ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.

В сила от 11.09.2012 г. Остава в сила до 31 декември 2014 г. Тя автоматично се продължава за допълнителен период от три години, освен ако някоя от страните не уведоми другата с дипломатическа нота за намерението си да я прекрати поне деветдесет дни преди датата на желаното прекратяване.

GoTop