Палестина

Спогодба за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и висшето образование на Държавата Палестина

Подписана на 14 юни 2018 г. в Рамалла

Срок на действие: 5 години

Тази Спогодба остава в сила за период от 5 години и се подновява автоматично. Всяка Страна може да прекрати действието на тази Спогодба по всяко време чрез изпращане на писмено уведомление за това по дипломатически път. Действието на тази Спогодба се прекратява 6 месеца след получаването на такова уведомление от всяка Страна.


Спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина, действаща в полза на Палестинската автономна власт

обн. – ДВ, бр. 4 от 16.01.2007 г. в сила от 05.12.2006 г.

Срок на действие: Сключва за срок от пет години и ще бъде подновявана автоматично за нов срок от пет години, ако една от страните не уведоми писмено другата страна най-малко 6 месеца преди изтичане на съответния срок за намерението си да прекрати действието на спогодбата.

Денонсирането на тази спогодба няма да прекрати изпълнението на съществуващите програми и дейности преди тяхното приключване, освен ако договарящите се страни не са се договорили за друго.

Тази спогодба може да бъде изменяна и допълвана само със съгласието на договарящите се страни, изразено в писмена форма, като измененията и допълненията влизат в сила по реда на влизането в сила на самата спогодба.

GoTop