Виетнам

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 2019–2023 година

обн. – ДВ, бр. 6 от 21.01.2020 г., в сила от 27.12.2019 г.


Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието и подготовката на Социалистическа република Виетнам за периода 2012-2016 година г.

Подписано в Ханой на 16.04.2012 г., в сила от 15.03.2001 г.

Срок на действие: Тази спогодба се сключва за срок 10 години.
След този срок нейното действие се подновява автоматично за всеки следващ период от 10 години при условие, че нито една от договарящите страни не уведоми по дипломатически път другата договаряща страна за намерението си да го денонсира не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на действие на спогодбата.

Това споразумение се сключва за периода 2012-2016 г., като действието му ще се счита за продължено до подписването на ново споразумение.


Спогодба за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам

обн. – ДВ, бр. 38 от 17.04.2001 г.


GoTop