Черна гора

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието

обн. – ДВ. бр.4 от 14 януари 2022 г., в сила от 8 декември 2021 г., одобрено с Решение № 781 от 11 ноември 2021 г. на Министерския съвет


Програма за научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката на Черна гора

обн. – ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г., в сила от 22.07.2015 г. , одобрена с Решение № 435 на МС от 12.06.2015 г.


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за научно-техническо сътрудничество

обн. – ДВ, бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 17.05.2012 г.

GoTop