Германия

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изпращане на германски преподаватели в български училища

обн., ДВ, бр. 102 от 01.11.2002 г.


чл. 19 от Спогодба между правителството на Република България и Федерална република Германия за културно сътрудничество от 19 март 1996 г.

обн., ДВ, бр. 75 от 3.09.1997 г.

Срок на действие: Съгл. Чл. 23 се сключва за 5 години, с автоматично продължаване за нови 5 години.


Програма за културно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия

обн., ДВ, бр. 23 от 18.03.1997 г.


Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между Република България и Република Гърция

обн., ДВ, бр. 91 от 26.10.1993 г.

GoTop